Jak nahlásit vzniklou škodu?

Škody na majetku a újmu na zdraví při cestování nám nahlaste písemně. Vyplněný formulář Oznámení o škodě (viz níže) pošlete prosím s originály dokladů prokazujících vznik a výši škody nebo újmy na adresu:
UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6.

Následně vás případně požádáme o dodání zbývajících potřebných dokumentů.

Pojistnou událost nám nahlaste neprodleně (nejpozději do 30 dnů po návratu do České republiky).

Formuláře k nahlášení škody:

Jaké dokumenty jsou ještě potřeba?

Kromě formulářů bude potřeba po hlášení škody předložit i další dokumenty. Jejich přehled naleznete níže. Doklady o úhradě v zahraničí musí být v angličtině nebo němčině (u jiných jazyků může UNIQA zajistit překlad na náklady klienta).

Pojištění léčebných výloh

 • originály lékařských nálezů a diagnóz
 • seznamy výkonů
 • účty za pobyt v nemocnici a za léky
 • další originály dokumentů potřebné pro stanovení výše plnění

Úrazové pojištění

 • lékařská zpráva o zdravotním stavu s diagnózou a prognózou úrazu
 • v případě smrti následkem úrazu kopie úmrtního listu pojištěného

Pojištění odpovědnosti

 • škody na věcech: protokol mezi pojištěným a poškozeným (jak ke škodě došlo, kdy a kde k ní došlo, co bylo poškozeno, v jakém rozsahu, pořizovací cena a stáří věci, výše škody). Protokol musí být podepsán pojištěným a poškozeným a dvěma svědky (u svědků uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a telefon)
 • újma na zdraví: protokol policie a lékařská zpráva s podrobnou diagnózou poranění poškozeného

Pojištění zavazadel

 • Veškeré doklady prokazující oprávněnost nároku pojištěného: zejména doklad o policejním šetření nebo doklad o ztrátě zavazadel dopravcem (PIR) nebo doklad o dopravní nehodě, živelní nebo jiné události atd.
 • seznam odcizených či poškozených zavazadel, včetně dokladů o jejich nabytí a ceně (účty, faktury).

Pojištění stornovacích poplatků

 • doklad o zaplacení stornovacích poplatků za zrušení pobytu nebo cesty včetně storno faktury organizátora, výdajový účetní doklad o platbě a příjmový účetní doklad o vrácené částce
 • doklady prokazující vznik události (např. lékařské potvrzení od lékaře o úrazu, nemoci nebo jiných zdravotních potížích, potvrzení o hospitalizaci, úmrtní list, úřední zpráva o škodě na zdraví nebo na majetku, zpráva orgánů statní správy a samosprávy o živelní události nebo rozsáhlé škodě na majetku, potvrzení policie o spáchání závažného násilného trestného činu atd.)

Co dělat při akutních zdravotních obtížích v zahraničí?

Volejte asistenční linku UNIQA: +420 296 333 696 
 
 • Při telefonátu s asistencí uveďte číslo pojistné smlouvy a jméno a příjmení pojištěného, dále kde se pojištěný nachází (adresa, příp. nemocnice, kontaktní telefon) a popište, co se stalo.
 • Při hospitalizaci v nemocnici předložte asistenční kartičku k pojištění. Výlohy spojené s léčením v nemocnici zaplatí UNIQA.
 • Pokud místní zařízení/lékař neakceptuje garanci platby od UNIQA pojišťovny, uhraďte náklady na lékařskou péči na místě v hotovosti. Doklady o platbě nám předložte po návratu do ČR. Pojistné plnění vám pošleme na účet v korunách.

 

Jak sledovat vzniklou škodu?